Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

A

Account - Konto

En sammanfattning av alla transaktioner

Account Balance - Kontobalans

Det belopp som finns på ett konto.

Appreciation - Värdestigning

En valuta sägs stiga i värde när priset stiger som svar på hur stor efterfrågan är på marknaden; en ökning av värdet på en tillgång.

Arbitrage

Bruket att dra nytta av utjämningspriser på olika marknader genom köp eller försäljning av ett instrument, och att samtidigt ta en likvärdig och motsatt position på en närliggande marknad för att dra nytta av små prisskillnader.

Ask, Offer

Priset eller kursen till vilket en säljare är beredd att sälja till.

Aussie

Australiensk dollar.

ASK price/ASK Pris

Avser inköpspriset för ett Finansiellt Instrument

Abusive Trading/Otillbörlig Handel

Ska innehålla någon av följande åtgärder som, men inte begränsat till, att placera "Köpstopp" eller "Säljstopp" Order innan släppt finansiella data, arbitrage, manipuleringar, laghandel, användning av server latens, prismanipulation, tidsmanipulation, jakt på handelsförmåner, en kombination av snabbare / långsammare flöden, missbruk av upphovsrättsfunktioner som finns tillgängliga på Plattformen eller användning utan tidigare skriftligt samtycke från Bolaget av någon programvara som tillämpar artificiell intelligensanalys till Bolagets system och / eller Plattform och / eller Klientens Handelskonto

Access Code/Åtkomstkod

Betyder det användarnamn och lösenord som Bolaget ger till Klienten för att komma åt Bolagets Plattform

B

Back Office(internadministration)

Avdelningar och processer relaterade till reglering av finansiella transaktioner (dvs. skriftlig bekräftelse och reglering av affärer, registerföring).

Balance of Payments - Betalningsbalans

En förteckning över en nations transaktioner med resten av världen under en viss tidsperiod; dessa inkluderar varor, tjänster och kapitalflöden.

Balance of Trade - Handelsbalans

Värdet av ett lands export, minus dess import.

Bar Chart - Stapeldiagram

En typ av diagram, som består av fyra viktiga punkter: de höga och de låga priserna, som utgör den vertikala stapeln; öppningspriset, som är märkt med en liten horisontell linje till vänster om stapeln; och slutkursen, som är märkt med en liten horisontell linje till höger om stapeln.

Basis Point - Baspunkt

En enhet som är lika med 1/100 av en procentuell punkt.

Bear

En investerare som tror att priser / marknaden kommer att minska.

Bear Market

En marknad som kännetecknas av en längre period av sjunkande priser tillsammans med utbredd pessimism.

BID

Det pris som en köpare är beredd att köpa till; det erbjudna priset för en valuta.

Big Figure

Handlaruttryck som hänvisar till de första siffrorna i en växelkurs. (Dessa siffror förändras sällan i normala marknadsfluktuationer och därför utelämnas de i handlarkurser, särskilt vid hög marknadsaktivitet.) Till exempel kan en kursen USD/Yen vara 107,30 / 107,35, men skulle kunna citeras muntligt utan de tre första siffrorna dvs "30/35".)

Bonds - Obligationer

Obligationer är säljbara instrument (skuldebrev) som utfärdats av en låntagare för att anskaffa kapital. De betalar antingen fast eller rörlig ränta, den så kallade kupongen. När räntorna faller, stiger obligationspriserna och vice versa.

Bretton Woods-avtalet från 1944

Ett avtal som etablerade fasta växelkurser för de större valutorna, möjliggjorde centralbanksinterventioner på valutamarknaderna, och band guldpriset på 35 USD per uns. Avtalet varade till 1971, då president Nixon upphävde Bretton Woods-avtalet och etablerade en flytande växelkurs för de stora valutorna.

Broker (mäklare)

En individ eller ett företag som fungerar som en mellanhand för att sammanföra köpare och säljare, oftast mot en avgift eller provision. I motsats till en "dealer" som investerar kapital och tar parti för en position, i hopp om att tjäna en spread (vinst) genom att stänga positionen i en senare handel med en annan part.

Buba

Bundesbank, Tysklands centralbank.

Bull

En investerare som tror att priser/marknaden kommer att öka.

Balance/Balans

Innebära summan på Klientens Handelskonto efter den senaste Transaktionen inom vilka tidsfrister som helst på PROfit-plattformen; Insättning minus uttag plus realiserade vinst(er) och förlust(er)

BID Price/BID Pris

Avser försäljningspriset för ett Finansiellt Instrument

Base Currency/Basvaluta

Avser den första valutan i valutaparet

Business Day/Arbetsdag

Innebär annan dag än en lördag eller söndag, den 25 december eller den 1 januari eller någon annan lokal eller internationell helgdag som tillkännages på Webbplatsen

C

Cable - Kabel

Handlarjargong för det brittiska pundet med hänvisning till växelkursen GBP/USD, (begreppet har sitt ursprung i att kursen ursprungligen överfördes via en transatlantisk kabel med början på mitten av 1800-talet).

Candlestick Chart (Ljusstakediagram)

Ett diagram som visar handelns räckvidd för dagen samt öppnings- och stängningspriserna. Om öppningspriset är högre än stängningspriset, blir rektangeln mellan öppnings- och stängningspris skuggad. Om stängningspriset är högre än öppningspriset, blir det området i diagrammet inte skuggat.

Capital Markets - Kapitalmarknader

Marknader för medel- till långtidsinvesteringar, vanligen över ett år. (Dessa överlåtbara instrument är mer internationella än "penningmarknadsinstrument", dvs. statsobligationer och euroobligationer.)

Central Bank

En statlig- eller halvstatlig organisation som förvaltar ett lands penningpolitik och trycker en nations valuta. (T ex är Federal Reserve USA:s centralbank, andra är ECB, BOE, BOJ.)

Chartist (ung. diagram-handlare)

En individ som använder diagram och grafer och tolkar historiska data för att hitta trender och förutse framtida rörelser, även kallad Technical Trader (teknisk handlare).

Clearing

Processen att reglera en handel.

Closed Position - Låst position

Exponeringar i utländsk valuta som inte längre existerar. (Processen att stänga en position är att sälja eller köpa en viss mängd valuta för att kompensera en lika stor mängd i en öppen position). Det kommer att "utjämna" positionen.

Commission - Provision

En transaktionsavgift som tas ut av en mäklare.

Confirmation - Bekräftelse

Ett dokument som utbyts med motparter i en transaktion som bekräftar villkoren för nämnda transaktion.

Contract - Kontrakt

Standardenheten för handel.

Counter Party - Motpart

Deltagarna, antingen en bank eller kund, med vilken den finansiella transaktionen görs.

Cross Rate (ung. korskurs)

En växelkurs mellan två valutor. (Korskursen sägs vara icke-standard i det land där valutaparet är noterat. Till exempel i USA skulle en notering GBP/CHF betraktas som en korskurs, medan i Storbritannien eller Schweiz skulle det vara en av de primära valutaparen som handlas.)

Currency - Valuta

Varje form av pengar som ges ut av en regering eller centralbank och används som legalt betalningsmedel och bas för handel.

Currency Pair - Valutapar

De två valutor som utgör en valutakurs (till exempel EUR / USD).

Currency Risk - Valutarisk

Risken för förluster till följd av en negativ förändring av valutakurserna.

Contract for Differences” (CFDs)/Contract for Differences” (CFD: er)

Innebär Contract for Differences på spot FOREX, aktier, index, råvaror, kryptovalutor och andra underliggande Finansiella Instrument som erbjuds av Bolaget och finns tillgängliga för handel;

Client Trading Account” or “Account/Klientens Handelskonto eller “Handelskontot

Betyder det online konto som Bolaget tillhandahåller till Klienten för att handla på Plattformen

D

Day Trading (dagshandel)

Öppna och stänga samma position eller positioner inom samma börshandelssession.

Dealer

En individ eller företag som fungerar som en huvudman eller motpart i en transaktion. Huvudmännen tar en sida av en position i hopp om att tjäna en spread (vinst) genom att stänga positionen i en senare handel med en annan part. Motsatsvis är en mäklare en person eller ett företag som fungerar som en mellanhand, som sammanför köpare och säljare mot en avgift eller provision.

Deficit - Underskott

En negativ balans för handel eller betalningar.

Delivery - Leverans

En faktisk leverans där båda sidor överför innehavet av valutorna som handlas.

Deposit (insättning)

In- och utlåning av pengar. Räntan som pengar lånas/utlånas för kallas in/utlåningsränta. Insättningsbevis är också överlåtbara instrument.

Depreciation - Värdeminskning

En nedgång i värdet på en valuta på grund av marknadskrafterna.

Derivative - Derivat

Ett avtal som förändras i värde i förhållande till prisrörelser i en relaterad eller underliggande säkerhet, tillgångar, eller annat fysiskt instrument. En option är det vanligaste derivatet.

Devaluation - Devalvering

Avsiktlig nedjustering av en valutas pris, vanligtvis genom officiellt tillkännagivande.

E

ECB - Europeiska centralbanken

Centralbanken för den europeiska monetära unionen.

Economic Indicator - Ekonomisk Indikator

Statistik som visar aktuell ekonomisk tillväxt och stabilitet som utfärdats av en statlig eller icke-statlig institution; dvs. bruttonationalprodukt (BNP), sysselsättningsgrad, handelsunderskott, industriproduktion och affärsvarulager.

EMU - Europeiska monetära unionen

Det främsta målet för EMU var att etablera en gemensam europeisk valuta som kallas euro, vilken skulle ersätta de nationella valutorna i medlemsländerna under 2002. Den 1 januari 1999 började övergångsfasen för att införa euron. Euron finns nu som en bankvaluta, och finansiella transaktioner och handel med utländska börser görs i euro. Övergångsperioden varade i tre år, och då övergick eurosedlar och mynt till att ingå i omsättningen. Från den 1 juli 2002 skulle endast euro vara lagligt betalningsmedel för EMU:s deltagare; de nationella valutorna i medlemsländer skulle upphöra att existera. De nuvarande medlemmarna i EMU är Tyskland, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Österrike, Finland, Irland, Nederländerna, Italien, Spanien och Portugal.

End of Day - Slutet av dagen (Mark-to-Market) (ung. löpande beräkningar)

Handlare bokför för sina positioner på två sätt: periodiserade eller "mark-to-market" (löpande beräkningar). Ett periodiseringssystem räknar endast kassaflöden när de inträffar; därmed visar de bara en vinst eller förlust när de realiseras. Mark-to-market metoden värderar handlarens bokföring i slutet av varje arbetsdag med hjälp av marknadsräntorna vid stängning eller omvärderingspriser Varje vinst eller förlust bokförs och handlaren börjar nästa dag med en nettoposition.

Euro

Valutan i den europeiska monetära unionen (EMU), som ersatte den europeiska valutaenheten (ECU).

Execution Date - Exekveringsdatum

Den dag då en transaktion görs.

Equity/Eget Kapital

Innebär de Öppna Positionerna som är knutna till Balans och orealiserad vinst / förlust enligt följande formel: Balans + vinst - förlust. Dessa är de ekonomiska medel på Klientens Handelskonto som minskar med den nuvarande förlusten på de Öppna Positionerna och ökar med nuvarande vinst på Öppna Positionerna;

Exchange Traded Fund (ETF)/Valutaväxlande fonder

En Valutaväxlande fonder/ Exchange Traded Fund (ETF) är en investeringsfond som handlar på en börs som en enda säkerhet. Den är konstruerad för att spåra en underliggande tillgångstyp såsom Aktier, Index eller Råvaror.

F

Fed - Federal Reserve

Förenta Staternas centralbank.

Fixed Exchange Rate (Representative Rate) - Fast växelkurs (representativ kurs)

En fast växelkurs som fastställts av monetära myndigheter för en eller flera valutor. I praktiken fluktuerar även fasta växelkurser mellan bestämda övre och undre gränser, vilket leder till ingripande.

Flat (Square, Balanced) (platt, fyrkantig, balanserad)

En fast växelkurs som fastställts av monetära myndigheter för en eller flera valutor. I praktiken fluktuerar även fasta växelkurser mellan bestämda övre och undre gränser, vilket leder till ingripande.

FOMC - Federal Open Market Committee

Federal Reserves monetära kommitté.

Forex - Foreign Exchange (valutahandel - Forex)

Samtidigt köp av en valuta och försäljning av en annan på OTC-marknaden (over-the-counter/handel över disk). De flesta större FX noteras mot den amerikanska dollarn.

Forward (forwardkontrakt)

Den i förväg specificerade växelkursen för ett valutakontrakt som kommer att regleras vid ett förutbestämt datum i framtiden, baserat på ränteskillnaden mellan de två inblandade valutorna.

Forward Points (terminspunkter)

Punkter sätts till eller subtraheras från den aktuella växelkursen för att beräkna ett terminspris.

FRA - Forward Rate Agreements (framtida räntesäkringsavtal)

FRA är transaktioner som gör det möjligt att låna/låna ut till en angiven ränta under en viss tidsperiod i framtiden.

Front and Back Office

"Front office" består vanligen av tradingrummet och andra viktiga verksamheter.

Fundamental Analysis - Grundläggande analys

Analys av ekonomisk och politisk information med målet att utröna framtida rörelser på en finansiell marknad.

Futures Contract (futureskontrakt/terminskontrakt)

En skyldighet att byta en vara eller ett instrument till ett fast pris vid en framtida tidpunkt. Den främsta skillnaden mellan en "Future" och en "Forward" är att futureskontrakt vanligtvis handlas över en börs (Exchange- Traded Contacts - ETC)), medan forwardkontrakt handlas över disk (OTC). OTC är alla kontrakt som INTE handlas på en börs.

Accordion item title

Some content here ..

Financial Instruments/Finansiella Instrument

Avser CFD-kontrakt tillgängliga för handel och andra derivata kontrakt

Free Margin/Tillgänglig Marginal

Innebär de ekonomiska medel som inte används som säkerhet för öppna positioner, beräknad som: Kapital - Använd Marginal

Floating Profit/Loss/Orealiserad Vinst/Förlust

Den orealiserade vinsten (förlusten) av Öppna Positioner till nuvarande priser på de underliggande valutorna, kontrakten eller aktier, index, ädelmetaller eller andra råvaror som är tillgängliga för handel

G

G5

De fem ledande industriländerna USA, Tyskland Japan, Frankrike, Storbritannien.

G7

De sju ledande industriländerna; USA, Tyskland Japan, Frankrike, Storbritannien. Kanada, Italien.

GDP - Gross Domestic Product - BNP - Bruttonationalprodukt

Totalt värde av ett lands produktion, inkomster eller utgifter som produceras inom landets fysiska gränser.

GNP - Gross National Product - BNI - Bruttonationalinkomst

BNI - Bruttonationalinkomst - Bruttonationalprodukt plus inkomst som förtjänats från investeringar eller arbete utomlands.

GTC - Good-Till-Cancelled (giltig tills annullerad)

En order som är kvar hos en handlare för att köpa eller sälja till ett fast pris. GTC kommer att finnas kvar tills den utförs eller annulleras.

H

Hedge

En position eller kombination av positioner som minskar risken för din primära position.

High/Low - Hög/Låg

Vanligtvis högsta respektive lägsta kurs till vilka det underliggande instrumentet handlades under den aktuella handelsdagen.

I

IMF - International Monetary Fund

IMF är en internationell organisation med 184 medlemsländer. Den grundades för att främja internationellt monetärt samarbete, utbyte av stabilitet, och ordnade utbytesarrangemang; för att främja ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning, och för att ge tillfälligt ekonomiskt bistånd till länder för att hjälpa till med att underlätta justering av betalningsbalansen.

Inflation

Ett ekonomisk tillstånd där det finns en ökning av priset på konsumtionsvaror, vilket därmed urholkar köpkraften.

Initial Margin - Ursprunglig marginal

Den första säkerhetsinsättningen som krävs för att gå in i en position som en garanti för framtida resultat.

Interbank Rates - Interbankränta

De valutakurser som stora internationella banker offererar till andra stora internationella banker.

Intervention

Åtgärder från en centralbank för att påverka värdet på sin valuta genom att gå in på marknaden (samordnad intervention avser åtgärder från ett antal centralbanker med syfte att kontrollera växelkurser).

IRS - Interest Rate Swaps (ränteswapp)

Ett utbyte av två skuldförbindelser som har olika betalningsströmmar (transaktionen utbyter vanligtvis två parallella lån, ett fast det andra flytande).

Inactive Trading Account/Inaktivt Handelskonto

Avser varje Klients Handelskonto där Klienten inte öppnat position (er) och / eller stängt position (er) och / eller innehar Öppna Position (er) under en sammanhängande period av tre (3) månader

Initial Margin/Initial Marginal

Innebär betalning i syfte att ingå ett CFD kontrakt, exklusive provisioner, transaktionsavgifter och andra därmed sammanhängande kostnader, om sådana finns

J

K

Kiwi

Den nyzeeländska dollarn är valutan i Nya Zeeland, kallas informellt för "kiwi”.

L

Leading Indicators - Ledande indikatorer

Ekonomiska variabler som anses förutspå framtida ekonomisk aktivitet (dvs, arbetslöshet, konsumentprisindex, producentprisindex, försäljning inom detaljhandeln, personlig inkomst, prime-ränta, diskonteringsränta och ränta för federala fonder).

Leverage (Hävstångseffekt)

Förhållandet mellan det belopp som används i en transaktion och erforderligt kapital som säkerhet (kallas även marginal).

Libor - London InterBank Offered Rate

London Inter-Bank räntesats. Stora internationella banker använder LIBOR när de lånar från en annan bank.

Limit Order - Limiterad order

En order med restriktioner för högsta pris som skall betalas eller det minimipris som tas emot (exempelvis: om det nuvarande priset på USD/YEN är 117,00 / 05, skulle en limiterad order för att köpa dollar vara till ett pris under 102 , dvs 116,50).

Liquidation (avveckling)

Stängning av en befintlig position genom utförandet av en utjämnande transaktion.

Liquidity - Likviditet

Förmågan hos en marknad att acceptera stora affärer med minimal eller ingen påverkan på prisstabilitet.

Long (lång)

En position att köpa mer av ett instrument än som säljs; alltså en värdeökning om marknadspriserna ökar.

Long Position (lång position)

En position som ökar i värde om marknadspriserna ökar (när basvalutan i paret köps, uttrycks det med att positionen är långt).

Loonie

Det kanadensiska 1 dollar-myntet (ofta kallad Loonie) är ett guldfärgat, brons-klätt mynt på en dollar.

Lot

En enhet för att mäta summan av affären (värdet av affären motsvarar alltid ett heltal antal partier/lots).

Liquidity Provider/Likviditetsgaranten

Avses den tredje part som tecknar eller tillhandahåller finansiering för Transaktioner samt marknadstillträde för en viss tillgång

M

Margin/Marginal

Avses alla betalningar i syfte att ingå ett CFD kontrakt, exklusive eventuell provision, transaktionsavgift och andra relaterade kostnader

Market Maker (valutamäklare/marknadsgarant)

En handlare som regelbundet offererar både köp- och säljkurser och är redo att erbjuda en tvåsidig marknad för alla finansiella instrument.

Market Order (marknadsprisorder)

En order att köpa/sälja till det bästa tillgängliga priset när en order når marknaden.

Money Markets (penningmarknad)

Hänvisar till investeringar som är kortfristiga (dvs. under ett år) och exempel på deltagare är banker och andra finansiella institutioner. Exempel är insättningar, insättningsbevis, återköpsavtal, Overnight Index Swaps och värdepapper. Kortfristiga placeringar är säkra och mycket likvida.

Money Supply (penningmängd)

Mått på penningmängden; särskilt M1, var en gång den viktigaste analysen att bevaka på finansmarknaden, eftersom den amerikanska centralbanken (Fed) direkt riktade in sig på M1-tillväxten i början av 1980. Fokus på penningmängden har för länge sedan övergivits. I den mån penningmängden fortfarande övervakas av marknaden är M2 det mått på penningmängden som idag föredras. Fed siktar fortfarande in sig på både M2 och M3 i en retorisk mening, men dessa mål betyder inte mycket när det gäller politiska beslut. Om Fed missar sitt mål, är det mer sannolikt att man ändrar målet än att ändra sin policy. År 2000, övergav Fed slutligen alla mål och undanröjde därmed eventuell kvarvarande betoning på detta penningmått som en gång i tiden ansågs viktigast.

MPC - Monetary Policy Committee

En kommitté i centralbanken som ansvarar för de penningpolitiska besluten.

Margin Close-Out Protection/Marginalsäkerhetsskydd/ Marginal Close-Out

Nedstängningen av alla öppna positioner hos en Icke-professionell klient när summan av ekonomiska medel i klientens Handelskonto och det orealiserade nettovinsten för alla öppna CFD-enheter som är kopplade till Handelskontot faller till mindre än hälften av det totala initiala marginalskyddet för alla de öppna CFD: erna

Margin Level/Marginal Nivå

Förhållandet mellan Handelskontots ekonomiska medel och marginalen, uttryckt i procent: (Kapital / Marginal som krävs) x 100%

N

Negative Balance Protection/Negativt balansskydd

Ska innebära gränsen för en Icke-professionell Klientens sammanlagda ansvar för alla CFD: er som är kopplade till ett CFD-handelskonto hos en CFD-leverantör, till de ekonomiska medel på CFD-handelskontot, dvs. Klienten kan inte förlora mer än den totala summan som investerats för handel med CFD: er och det kan inte finnas en kvarvarande förlust eller skyldighet att tillhandahålla ytterligare medel utöver de som finns på Klientens Handelskonto

O

OCO - One Cancels the Other (den ena avbryter den andra)

En villkorad order där utförandet av en del av ordern, automatiskt avbryter av den andra delen.

Open order - Öppen order

En order som kommer att utföras när en marknad rör sig mot ett bestämt pris; förknippas normalt med "Good-Till-Cancelled-Orders" (order som är giltig tills annullerad).

Open Position - Öppen position

En aktiv handel med motsvarande orealiserad vinst och förlust (Profit&Loss), som inte blivit kompenserad med en likvärdig och motsatt affär.

Options - Optioner

Ett avtal som tillåter innehavaren att ha möjlighet att köpa/sälja ett visst värdepapper till ett visst pris inom en viss tid. (Två typer av optioner - "call" och "put". "Call" är en köpoption och "put" är en säljoption. Man kan "write" eller köpa köp- och säljoptioner.)

Order

Avser en begäran om att en transaktion ska genomföras

Overnight Position - Placering över natten

En handel som förblir öppen till nästa arbetsdag.

P

Points, Pips - Punkter, Pips

Den term som används i valutamarknaden för att representera den minsta inkrementella rörelsen en växelkurs kan göra. (Beroende på sammanhanget, normalt sett är en räntepunkt 0,0001 i fallet med EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF och .01 i fallet med USD/JPY.)

Position

En position är en handelsåsikt som uttrycks genom att köpa eller sälja. Den kan hänvisa till den mängd av en valuta som antingen ägs av en investerare, eller som en investerare är skyldig.

Premium

På valutamarknaderna är det antalet poäng som läggs till spotpriset som bestämmer priset på terminer (forward eller futures).

Profit/Loss (P&L)

Den "verkliga" vinsten eller förlusten till följd av handelsverksamhet på stängda positioner, plus den teoretiska "orealiserade" vinsten eller förlusten på Öppna Positioner som har varit Mark-to-Market (beräknats löpande).

Pending Order”/Väntande Order

Avses antingen en Köp Stopp eller sälj Stopp eller Köpgräns eller Säljgräns Order

Profit Platform/PROfit Plattform

Avser den elektroniska mekanism som drivs och underhålls av Bolaget, bestående av en handelsplattform, dator, enheter, programvara, databaser, telekommunikationsutrustning, program och tekniska anläggningar som underlättar Klientens handelsverksamhet i Finansiella Instrument via Klientens Handelskonto

Q

Quote

Ett vägledande marknadspris; visar högsta säljkurs och/eller lägsta köpkurs på ett värdepapper vid en viss tidpunkt.

R

Rally

En återhämtning av priset efter en period av nedgång.

Range (intervall)

Skillnaden mellan högsta och lägsta priset på en termin som registrerats under en given börshandelssession.

Rate - Kurs

Priset på en valuta i förhållande till en annan.

Repo - Re-purchase (återköp)

Denna typ av handel innebär försäljning och senare återköp av ett instrument, vid en viss tidpunkt och datum, och förekommer på penningmarknaden med korta löptider.

Resistance (motstånd)

En term som används i teknisk analys som indikerar en viss prisnivå som en valuta har en oförmåga att överskrida. Återkommande misslyckade försök för priset att komma över den punkten ger ett mönster som vanligtvis kan formas av en rak linje.

Risk Management - Riskhantering

För att säkra en risk använder man finansiell analys och handelstekniker.

Roll-Over

Process där avvecklingen av en affär rullas fram till en annan valutadag (kostnaden för denna process är baserad på ränteskillnaden mellan de två valutorna).

S

Settlement (reglering)

Processen att utbyta vederlaget för finansiella instrument när en transaktion har utförts (Reglering av valutahandel behöver inte innebära fysisk utväxling av en valuta mot en annan.)

Short (kort)

Att "go short" (ha korta positioner) är att ha sålt ett instrument utan att ha ägt det, och att hålla en kort position med förväntningarna att priset kommer att sjunka så det kan köpas tillbaka i framtiden med vinst.

Short Position (kort position)

En investeringsposition som drar nytta av en nedgång i marknadspriset (när basvalutan i paret säljs, sägs positionen vara kort).

Spot

En transaktion som sker omedelbart, men medlen kommer vanligtvis att byta ägare inom två dagar efter affären ingåtts.

Spot Price - Spotpris

Det aktuella marknadspriset (reglering av spottransaktioner sker oftast inom två arbetsdagar).

Spread (spridning)

Skillnaden mellan "ask/offer"- och "bid"; används för att mäta likviditeten på marknaden (Smalare spreadar betyder oftast hög likviditet).

Stop Loss Order (stoppa förlust)

En order att köpa/sälja till ett överenskommet pris (man kan också ha en förbokad stopp-order, varigenom en öppen position automatiskt likvideras när ett angivet pris uppnås eller passeras).

Support Levels - Stödnivåer

En teknik som används i teknisk analys som visar ett visst pristak och -golv då en given växelkurs automatiskt korrigerar sig (motsatsen till motstånd/resistance).

Swap

En valutaswap är samtidig försäljning och köp av samma mängd av en viss valuta till en terminskurs.

T

Technical Analysis - Teknisk analys

Ett försök att förutspå priserna genom att analysera marknadsdata, t.ex. historisk prisutveckling och medelvärden, volymer, öppen ränta etc.

Tick

En minimal prisförändring, uppåt eller nedåt.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Samtidigt köp och försäljning av en valuta för leverans nästa dag.

Two Way Price

Både köp- och säljkurs anges för en Forex-transaktion.

Take Profit Order/Ta vinst

Аvser en väntande Order som är kopplad till en Öppen Position eller en annan pågående Order för att stänga positionen, vanligtvis med vinst

Transaction/Transaktion

Аvses varje typ av transaktion sker på Klientens Handelskonto, inklusive, men inte begränsat till Insättning, Uttag, Öppna Positioner, Avslutande Positioner, Överföringar mellan andra konton som tillhör Klienten eller en auktoriserad representant

U

US Prime Rate

Den ränta till vilken amerikanska banker kommer att låna ut till sina främsta företagskunder

Underlying Asset/Underliggande tillgången

Аvser det Finansiella Instrumentet (t.ex. aktier, terminskontrakt (futures), råvaror, valuta, index) som ett derivat pris bygger på

Underlying Market/Underliggande marknaden

Den relevanta marknaden där den underliggande tillgången till en CFD handlas

V

Value Date (likviddag)

Det datum då motparterna i en finansiell transaktion är överens om att lösa sina respektive åtaganden, dvs utbyta betalningar. För spotvalutatransaktioner är likviddagen normalt två arbetsdagar framåt (benämns även förfallodatum).

Volatility - Volatilitet

Ett statistiskt mått på en marknad eller på hur priset på ett instrument rör sig över tid, beräknas med hjälp av standardavvikelse (hög volatilitet förknippas med en hög grad av risk).

Volume - Volym

Antalet eller värdet på värdepapper som handlas under en viss period.

W

X

Y

Z

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.