Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

FXGM (www.fxgm.com) är ett registrerat varumärke av Depaho Ltd ett bolag som arbetar i enlighet med Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) från Europeiska unionen.

MiFID II ger en harmoniserad lagstiftningsmiljö för investeringstjänster inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De viktigaste målen för MiFID II-direktivet är att förbättra insynen i ekonomin, öka konkurrensen och att tillhandahålla konsumentskydd i investeringstjänster.

LICENCER

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Licens Nr. 161/11
Depaho Ltd är auktoriserat samt reglerat som ett cypriotisk investeringsbolag, registrerat under Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (www.cysec.gov.cy), med licens nr. 161/11, enligt lagen om investeringstjänster och aktiviteter i reglerade marknader 2007 (lag 144 (I) / 2007). CySEC är en oberoende offentlig tillsynsmyndighet med ansvar för övervakning av marknaden för investeringstjänster och transaktioner i överlåtbara värdepapper som utförs i Republiken Cypern.

CySEC grundades i enlighet med avsnitt 5 i lagen om Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) från 2001 som en offentlig juridisk enhet. CySECs verksamhet styrs av de lagar som reglerar strukturen, ansvaren, befogenheterna samt organisationerna av Cyprus Securities and Exchange Commission och andra relaterade frågor (L73 (I) / 2009). För att se vår licens klicka här.

I enlighet med lag 144 (I) / 2007 är Depaho Ltd medlem i Investors Compensation Fund (ICF). ICF grundades i enlighet med artiklarna 59.1 och 59.2 under lag 144 (Ι) / 2007 som föreskriver tillhandahållande av investeringstjänster, utövandet av investeringsverksamheten samt verksamhet i reglerade marknader tillsammans med andra relaterade frågor ("lagen"), som en investeringskompensations fond för CIF-kunder och andra kreditinstitut. Dess befogenheter och funktioner regleras av bestämmelserna i lagen och i direktiv 144-2007-15 av CySEC för bibehållandet av operationen och verksamheten av investeringsbolaget Investor Compensation Fund ("direktivet").

Syftet med ICF är att säkerställa att anspråk gjorda av klienter mot ICF medlemmar, genom utbetalning av ersättning om de nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda. Alla icke-professionella investerare av en ICF-medlem som omfattas av ICF som gör ett anspråk mot en sådan medlem i ursprung från de tjänster som omfattas av medlemmen, kan ansöka om ersättning. Läs mer
Financial Sector Conduct Authority (South Africa)

FSP auktorisations Nr. 47709
Depaho Ltd är även auktoriserat av Financial Service Provider (FSP) av South Africa Financial Sector Conduct Authority  (FSCA, South Africa) ( www.fsca.co.za ), under FSP auktorisations nmr. 47709.

FSCA är en fristående institution som inrättats enligt lag för att övervaka de sydafrikanska finansiella tjänsterna utanför banksektor i allmänhetens intresse. FSCA har förbundit sig att främja och upprätthålla sunda finansiella investeringar i Sydafrika. FSCA övervakar den finansiella sektorn (utanför banksektorn), som bland annat omfattar pensionsfonder, kortfristig och långsiktig försäkring, företag, begravningsförsäkring, system, kollektiva investeringssystem (fondförvaltare och aktiemarknad), finansiella rådgivare och mäklare samt tillhandahåller ett register över sådana auktoriserade företag.

FSCA upprätthåller en stark och effektiv närvaro på det regulatoriska området i Sydafrika och internationellt, samtidigt som man arbetar nära sina motsvarigheter på andra håll i Afrika för att fastställa solida regelverk. Läs mer

REGISTRERINGAR

Depaho Ltd bedriver sin verksamhet i enlighet överensstämmelser på marknaden, med höga finansiella standarder och har tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till EU medlemsstater samt till Sydafrika, Schweiz och Ukraina. Depaho Ltd är registrerat hos flera myndigheter. Nedan finns en förteckning över myndigheterna, bland andra, med vilka Depaho Ltd är registrerad. Observera att listan inte är fullständig.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registreringsnummer. 3567
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB Italy) är tillsynsmyndighet på den italienska marknaden för finansiella produkter. Dess mål är att skydda investerare samt effektiviteten, insynen och utvecklingen av marknaden. CONSOB reglerar tillhandahållandet av investeringstjänster och investeringsverksamhet, de beteenden som måste upprätthållas av förmedlare och säljare av finansiella tjänster i interaktionen med investerare, principer och kriterier som rör organisation av "Organ per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari" och "Organ dei consulenti finanziari ". Läs mer

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registreringsnummer. 3321
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV Spain) är den myndighet som ansvarar för att övervaka och inspektera den spanska aktiemarknaden och verksamheten hos alla deltagare på dessa marknader. Den skapades av Securities Market Law, som införde djupgående reformer av detta segment av det spanska finansiella systemet. Syftet med CNMV är att säkerställa insyn i den spanska marknaden och korrekt prisbildning, samt att skydda investerarna. CNMV främjar utlämnande av information som krävs för att uppnå dessa mål, med alla medel till sitt förfogande. Läs mer

Finansinspektionen (FI)
Finansinspektionen (FI, Sverige) är en statlig myndighet som övervakar samt analyserar trender i den finansiella marknaden samt bedömer enskilda företags finansiella hälsa.

Finansinspektionen har tillsyn över stadgar, förordningar och andra bestämmelser samt ger tillsyn gällande svensk lag och undersöker fall av misstänkta brott och manipulationer i aktiekurser.

FI utfärdar föreskrifter och riktlinjer som bedömer om befintlig lagstiftning behöver ändras. De utfärdar tillstånd till företag som vill tillhandahålla finansiella tjänster, utformar regler och föreskrifter för finansiell verksamhet och övervakar dessa regler samt hur riskbedömningar utförs.FI ansvarar även för att övervaka att företagen lämnar fullständig och tydlig information till konsumenterna och ser till att rutinerna för sådan information fungerar tillfredsställande. Läs mer

Finanssivalvonta (FIN-FSA)
Finanssivalvonta eller Finansinspektionen (FIN-FSA, Finland), är myndighet för tillsyn av Finlands finansiella- och försäkringssektorer.

De enheter som övervakas av myndigheten omfattar banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra företag som är verksamma inom försäkringssektorn, värdepappersföretag, fondförvaltningsbolag och Helsingforsbörsen. Syftet med FIN-FSA verksamhet är att möjliggöra balanserad verksamhet för kreditinstitut, försäkrings- och pensionsföretag och andra företag under tillsyn i den stabila finansmarknader. FIN-FSA har även som målsättning att skydda den försäkrades rättigheter och främja allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden.

FIN-FSA ansvarar dessutom för att främja efterlevnaden av god praxis på finansmarknaderna och sprida allmän kunskap om marknaderna. Dessa mål och uppgifter har införts i lagen om Finansinspektionen. Läs mer
Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)
The Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polen) är den offentliga förvaltningen som ansvarar för statlig tillsyn över den polska finansmarknaden. KNF utövar bland annat tillsyn av finansmarknaden inklusive banktillsyn, tillsyn av kapitalmarknaden, extra tillsyn över finansiella konglomerat och övervakning av elektroniska penninginstitut. Målet för KNF är att säkerställa stabilitet och en säker utveckling av den finansiella marknaden. KNF är ett oberoende organ vars arbetsuppgifter syftar till att begränsa överdriven risk i den dagliga verksamheten av de enheter som står under tillsyn samt att förbättra insynen på finansmarknaden och bistå marknaden för att stärka sin position i Europa. Läs mer
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registreringsnummer. 130520
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin Germany) är den integrerade tillsynsmyndigheten för Tysklands finansmarknad. Den ansvarar för tillsyn över kreditinstitut, tillhandahållare av finansiella tjänster, kapitalförvaltningsbolag, försäkringsföretag, pensionsfonder (tillsynsobjekt) och värdepappershandel.

BaFin ser sig själv som en framåtblickande, riskorienterad tillsynsmyndighet. Den agerar beslutsamt och omdömesgillt för att det tyska finansiella systemet ska fungera väl, med stabilitet och integritet, i ett europeiskt och internationellt sammanhang, och uppfyller sitt lagstadgade uppdrag efter bästa förmåga. Läs mer


Finanstilsynet (Norway)

Registreringsnummer. FT00080174
Finanstilsynet är Norges finansmyndighet. Baserat på norsk lagstiftning och internationella standarder fungerar den som en oberoende myndighet och ansvarar för finansiell reglering och tillsyn av företag och marknader. Syftet är att främja finansiell stabilitet och ordnade marknadsförhållanden och att skapa förtroende för att finansiella kontrakt kommer att hedras och tjänster som utförs enligt planerna.

Finanstilsynet reglerar och övervakar, förutom finansiella marknader, banker, finansbolag, hypotekslån, försäkringsbolag, pensionsfonder, värdepappersföretag och värdepappersfondshantering.

Förutsättningen är att alla ovanstående övervakade företag måste ges konkurrensvillkor, vilket är i linje med dem som institutionerna i andra EES-länder har. Läs mer

 

Även registerat med:
 
AFM Autoriteit Financiële Markten (Nederländerna)
FMA Financial Market Authority (Österrike)
FSA Finanstilsynet (Danmark)
MFSA Malta Financial Services Authority
Finantsinspektsioon (Estland)
Narodna banka Slovenska (Slovakien)
ASF Autoritatea De Supraveghere Financiara (Rumänien)
Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Banque de France (ACPR) (Frankrike)
 
Viktig Anmärkning: Depaho Ltd tillhandahåller inte tjänster till USA, Kanada, Belgien och Iran.

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.