Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Licensiering, affärsetik och klientersättning

Registrera dig hos oss

Efterlevnad av lagar och förordningar

Alla medarbetare är ansvariga för att åtfölja alla relevanta lagar och förordningar samt de regler och principer som anges i uppförandekoden. Anställda måste se till att de är väl förtrogna med de lagar, bästa affärspraxis, och det etiska agerande som krävs för att vara anställd hos oss.

Sekretess

Under den dagliga verksamheten har medarbetarna insyn i klientinformation som kontouppgifter, handelsbruk och mönster, avgifter och intäkter, marknadsföring, etc. Anställda är skyldiga att hålla denna information konfidentiell.

Det innebär att de inte får lämna ut denna information till någon tredje part, såvida det inte är tillåtet att göra så enligt lag.

Skyddade medel

Att upprätthålla säkerheten för dina pengar är av största vikt hos FXGM. Du bör tänka efter noga innan du väljer en Forex-mäklare. Valutahandlare bör se noga på hur deras Forex-mäklare säkerställer deras insättningar.

FXGM har många åtgärder vidtagits för att se till att våra kunders medel är säkra. På FXGM är vi tacksamma för det förtroende våra kunder har för oss och vi gör allt i vår makt för att upprätthålla högsta nivå på skyddet av deras medel i alla lägen.

FXGM engagerar vi oss helhjärtat i våra kunder. Detta är uppenbart genom de affärsbeslut vi fattar och den oklanderliga service vi ger till alla våra kunder. Vår finansiella integritet och vårt formidabla rykte är allt för oss, därför kommer skyddet av kundernas medel före allt annat.

Ganska ofta är det bästa sättet att bedöma ett företags finansiella integritet genom dess rykte och det engagemang som de visar sina kunder genom sina tjänster och affärsbeslut. Vår hängivenhet till våra kunder har gjort vårt företag till en respekterad branschledare. Investerare måste vara försiktiga i fråga om var de innehar sina medel och det är viktigt att överväga företagets integritet och dess ledning när man fattar sitt beslut.

Vad är Ersättningsfonden för investerare (Investors' Compensation Fund)?

Ersättningsfonden för investerare har upprättats för att skydda investerarnas anspråk om en medlem som tillhandahåller investeringstjänster, inte kan betala investerarnas fordringar i enlighet med avtalet. Främst ansvarar det värdepappersföretag eller kreditinstitut där investeraren är kund för investerarens fordringar. Fonden täcker bland annat överföring och utförande av order, kapitalförvaltningstjänster och placering av finansiella instrument. Insättningar omfattas av Ersättningsfonden för investerare.

Vilka är medlemmar i Ersättningsfonden för investerare?

Alla värdepappersföretag (CIF) som är reglerade på Cypern och företag som kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster är medlemmar i ersättningsfonden. Inträdesavgifter, årliga tillskottsbetalningar och administrativa avgifter upptas från medlemmarna för att öka kapitalet för en eventuell ersättningshändelse och för att täcka administrationskostnader.

Vem får kompensation och vad kompenseras av fonden?

Skyddet från ersättningsfonden omfattar alla icke-professionella kunder. En privatperson är inte en professionell kund om kunden inte klassificerats av servicegivaren som en professionell kund. Alla tillgångar som innehas på grundval av kundens placeringsverksamhet ska hållas åtskild från medlemsleverantörens egna tillgångar och från andra klienters tillgångar i enlighet med relevant lagstiftning.

Följaktligen måste kundens tillgångar vara tillgängliga för retur utan dröjsmål närhelst kunden begär det. I ovanliga fall kan kundens tillgångar ha blandats med tjänsteleverantörens tillgångar eller är av någon annan anledning inte tillgängliga för att återsända till kunden utan dröjsmål. Om en ledamot av ersättningsfonden inte har återsänt investerarnas medel i enlighet med avtalet, betalar ersättningsfonden ersättning för investerarens medel.

En förutsättning för att få ersättning är att en fondmedlem blir insolvent. Fonden täcker inte förluster som uppstått på grund av t.ex. prisfluktuationer på värdepapper. Kunden är alltid ansvarig för konsekvenserna av sitt investeringsbeslut.

Hur stor är koHur stor är kompensationssumman?

Kompensationen som betalas till en investerare är 9/10 av kravet som investeraren har från en servicegivare, dock inte mer än 20 000 euro. Kompensationen fastställs enligt marknadsvärdet för värdepappret vid det datum när Financial Supervision Authority (CySEC) fattade beslutet om betalningsskyldighet eller vid det datum servicegivaren försattes i likvidation, började officiella omstruktureringsförfaranden eller försattes i konkurs - beroende på vilket datum som infaller först.

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.