Handla med Forex & Aktier i farten

FXGM

Free Mobile App

Ladda ner din app

Handel med Contracts for Difference ("CFD") är MYCKET SPEKULATIVT OCH MYCKET RISKABELT och är inte lämplig för alla medlemmar i allmänhet utan endast för de investerare som:

(a) förstår och är villiga att ta på sig de ekonomiska, juridiska och övriga riskerna.
(b) med hänsyn till deras personliga ekonomiska förhållanden, finansiella resurser, livsstil och skyldigheter är ekonomiskt kapabla att ta förlusten av hela sin investering.
(c) har kunskapen att förstå CFD handel och de underliggande tillgångarna och marknaderna.

Bolaget kommer inte att ge Klienten några råd som gäller CFDs, de underliggande tillgångarna och marknaderna eller göra investeringsrekommendationer av något slag. Så, om Klienten inte förstår de risker som finns så borde han söka råd och konsultation från en oberoende finansiell rådgivare. Om Kunden fortfarande inte förstår riskerna med handel med CFD, bör han inte handla alls.

CFDs är finansiella derivatinstrument som följer deras värde från priserna på de underliggande tillgångar/marknaderna där de hänvisar till (till exempel valuta, aktieindex, aktier, metaller, index futures, forwards etc.). Det är därför viktigt att klienten förstår riskerna med handel i den relevanta underliggande tillgången/marknaden eftersom svängningar i priset på den underliggande tillgången/marknaden kommer att påverka lönsamheten i sin näringsverksamhet.

Information om tidigare resultat av ett Finansiellt Instrument garanterar inte dess nuvarande och/eller ytterligare prestationer. Användningen av historiska data utgör inte ett bindande eller säker prognos till motsvarande framtida utveckling av finansiella instrument som denna information hänvisar till.

Hävstång och uppväxling

Transaktioner i utländsk valuta och derivatinstrument innefattar en hög grad av risk. Ursprunglig marginal kan vara liten i förhållande till värdet av valuta- eller derivatavtal, så att transaktionerna är ”förstorade med hävstång" eller "uppväxlade".

Enkelt uttryckt är hävstång ett lån som ges till en investerare av en mäklare, vilket gör det möjligt för honom att handla i högre belopp än det ursprungliga kapitalet som han har deponerat på sitt konto.

Även om möjligheten att tjäna betydande vinster genom att använda hävstång kan vara betydligt större än vid handel som enbart baseras på investerarens kapital, kan hävstång arbeta även emot honom. Till exempel, om priset på det underliggande instrumentet för en investerares position rör sig i motsatt riktning än vad han ursprungligen förväntades, kommer hävstången att förstärka de potentiella förlusterna i denna position. Sammanfattningsvis förstorar hävstången både vinster och förluster.

Den höga graden av "uppväxling" eller "hävstång" är en särskild egenskap som gäller för CFDer. Hävstångseffekten gör att investering i CFDer är mer riskfylld än att investera direkt i den underliggande tillgången. Kunden kan få exponering mot marknaderna genom att deponera bara en procent av det fulla värdet av den handel som han önskar att placera.

Men detta betyder att relativt små marknadsrörelser kommer att ha en proportionellt större inverkan på de medel som Kunden har deponerat eller kommer att behöva deponera; detta kan arbeta lika väl mot som för kunden. Medan Kunden kan göra en potentiell vinst om marknaden rör sig i hans favör, kan han lika väl lida en total förlust av initialt insatta medel, samt eventuella ytterligare medel som har deponerats hos Företaget, för att behålla sin position. Om marknaden rör sig mot Kundens ställning och/eller marginalkrav ökar kan Kunden uppmanas att sätta in ytterligare medel med kort varsel, om han vill behålla sin position.

Till exempel, om en kund öppnar en CFD position som är värd 5 000 EUR och hävstång för detta instrument är 01:10, behöver han bara sätta in 10% av det totala värdet av positionen (i detta fall 500 EUR). Om priset på detta instrument rör sig mot honom med 10%, kommer han att förlora 500 euro, det vill säga hela sin ursprungliga investering i CFD positionen. Detta beror på att hans riskexponering på marknaden är densamma som om han faktiskt hade köpt fysiska aktier till ett värde av 5 000 EUR. Om, å andra sidan, priset på instrument rör sig i hans favör med 10%, kommer han att få 500 EUR, det vill säga att han kommer att fördubbla sin ursprungliga investering i CFD positionen. Därför kommer varje rörelse på marknaden att ha en större effekt på Kundens kapital än om han hade köpt aktier för samma värde, utan att använda någon hävstång.

Riskreducerande ordrar eller strategier

Placeringen av vissa beställningar (t.ex. "stop-loss" order, där tillåts enligt lokal lagstiftning, eller "stopplimit" Order), som är avsedda att begränsa förlusterna till vissa belopp, kan vara olämpliga med tanke på att marknadsförhållanden gör det omöjligt att utföra sådana beställningar, t.ex. på grund av bristande likviditet på marknaden. Strategierna genom kombinationer av positioner, såsom "spread" och " straddle" positioner kan vara så riskabelt som att ta enkla "långa" eller "korta" positioner. Därför Stop Limit och Stop Loss ordrar inte kan garantera gränsen för förlust.

Dynamiskt stopp och Expert Advisor kan inte garantera gränsen för förlust.

Flyktighet

Vissa derivatinstrument handlar inom breda dagsintervall med volatila prisutvecklingar. Därför måste Kunden noga överväga att det finns en hög risk för förluster samt vinster. Priset av finansiella derivatinstrument är beroende av priset på den underliggande tillgången, i vilket de finansiella derivatinstrumentet hänvisar till. Derivatinstrument och tillhörande underliggande marknader kan vara mycket volatila. Priserna av finansiella derivatinstrument och den underliggande tillgången kan fluktuera snabbt och inom vida gränser och kan återspegla oförutsedda händelser eller ändrade förutsättningar, varav inget som kan kontrolleras av Kunden eller Bolaget. Under vissa marknadsförhållanden kan det vara omöjligt för klientens order att kunna utföras vid det deklarerade priset, vilket kan leda till förluster. Priserna av finansiella derivatinstrument och den underliggande tillgången kommer att påverkas av, bland annat, ändrade utbuds- och efterfrågeförhållanden, statligt, jordbruk, kommersiella och handelsprogram och policys, nationella och internationella politiska och ekonomiska händelser och de rådande psykologiska egenskaperna hos den relevanta marknaden.

Marginal

Kunden är införstådd med och accepterar att , oberoende av all information som kan erbjudas av bolaget, kan värdet av derivatinstrument fluktuera neråt eller uppåt och det är även troligt att investeringen kan bli utan något värde . Detta är pågrund av de marginalsystem som gäller för sådana positioner, som i allmänhet innebär ett jämförelsevis blygsam kapital eller marginal när det gäller det totala kontraktsvärdet , så att en relativt liten rörelse i den underliggande marknaden kan ha en oproportionerligt dramatisk effekt på Kundens positioner. Om den underliggande marknaden rörelsen är i Kundens fördel , kan Kunden få en bra vinst , men en lika liten negativ marknadsrörelse kan inte bara snabbt leda till förlust av kundernas hela kapital, men kan också utsätta klienten för en stor ytterligare förlust .

Likviditet

Några av de underliggande tillgångarna kanske inte blir omedlebart likviderade som en följd av minskad efterfrågan på den underliggande tillgången och klienten kanske inte kan få fram den information om värdet av dessa eller omfattningen av de förenade riskerna.

Contracts for Differences

De CFDs tillgängliga för handel med Bolagets ickeleveransspottransaktioner (non deliverable spot transactions) ger det en möjlighet att göra vinst på förändringar i den underliggande tillgången (kontanta index, indexterminer, obligationsterminer, råvaruterminer, spot råolja, spot guld, spot silver, enstaka aktier , valutor eller någon annan tillgång i enlighet med bolagets bedömning från tid till annan). Om den underliggande tillgångens rörelse är i Kundens fördel, kan Kunden få ut en bra vinst, men en lika liten negativ marknadsrörelse kan inte bara snabbt leda till förlust av kundernas hela insättning men också några ytterligare provisioner och andra utgifter kan uppstå. Så Kunden bör inte träda i CFDs om han inte är villig att åta sig riskerna för att förlora helt och hållet alla pengar som han har investerat och även eventuella ytterligare provisioner och andra kostnader.

Investera i en CFD bär samma risker som att investera i en framtidstermin eller optioner och Kunden bör vara medveten om detta som anges ovan. Transaktioner av CFDs kan också ha en eventualförpliktelse och Kunden bör vara medveten om konsekvenserna av detta som anges nedan under "eventualförpliktelse investeringstransaktioner"(”Contingent Liability Investment Transactions”).

Vi ber om ursäkt, men vi kan inte betjäna kunder från det här landet just nu.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk av att förlora pengar snabbt på grund av hävstång . 88% av Icke-professionella investerares konton förlorar pengar med denna leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av förluster.